Fornlämningar i Holms socken lista

Tillbaka till kommentarer | bilder fornlämningar | fornkullen Österråda

Utskriftsdatum: 1997-08-26 efter underlag framtaget av Kjell Åberg kommentarer *BH 1997-09-01

Kompletterat 1998-01-26 med data Kjell Åberg skaffat fram mest om Nordkärr och Holm i allmänhet. Senare teckningar av Dybeck, Lignell om Fornkullen

Detta är en samkörning med Holms sockenbok i rött och märkt med asterix * i originalet. Mina egna märks med asterix plus BH = *BH och härrör sig i huvudsak från en genomgång hösten 1992. * ÄLMF är Älvsborgs Museumförenings arkivuppgifter. Därtill finns i klump för Holms socken ur Göteborgs Arkeologiska Museums arkiv.

Uppgraderat hösten 2003

Fynden efter belägenhet och fastighet

Berg 1:7

Typ: Stenåldersboplats

Nr: 072

Beskrivning: 110 x 50 m. 38 gropar, 17 härdar, 2 härd/kokgropar och 11 stolphål,

brända ben, bränd lera, lerkliningar, skifferbryne o. en keramikbit.

*Skafthålsyxa av mörk sten, något vittrad. Skafthålsyxa av mörk sten skadad egg. Skafthålsyxa av mörk sten trubbad och skadad egg. Skafthålsyxa av sandsten, vittrad med trubbig egg. Skafthålsyxa av mörk sten starkt vittrad. Melleruds Museum.

Dubbeleggad yxa av grönsvart porfyr med vita strökorn funnen vid kanalarbete något söder om Gösjön Obs. Inte säkert inom Berg. Järnyxa med skaftholk, rak överkant, eggen ganska utsvängd funnen djupt å en mad. Statens Historiska museum

*BH Frågan är om det finns ett par tre gravar på den trädbevuxna åkerholmen mitt på Bergslätten. Där finns bergklackar och det vore en naturlig plats, eftersom det ofta finns små flatrösen på bergsklackar i socknen. Fann på åkern framför en pilformad skifferbit av en skiffer som inte är lokal. Å andra sidan finns det även tegelbitar på åkern framför.

"Chicago"- Herbert Carlsson barnafödd i seklets början där tomten finns på S.Östanå gav uppgiften dels om grustaget på Östanå, dels att när Bergs brann i början på seklet dumpade man kadaver och annat på baksidan av åkerholmen, som stupar några meter ned på baksidan.

Brunshult 2:4

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 030

Beskrivning: Milstolpe av kalksten, 1,3 x 0,55 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt med

profilerad överdel, text: 1/4 Mil 1754. Skiss.

*Fragment av fyrsidig slipad flintyxa. Eggdelen av skafthålsyxa, avslagen vid skafthålet. En mycket liten skafthålsyxa av sten med rundad bane., 7,8 cm lång högst 3,7 cm bred funnen vid dikesgrävning.

Bröttorp 1:1

Typ: Älvkvarnar, ristning (sen) i lös häll skadad av risbränning

Nr: 003

Kommentar: Bör rensas! Ej återfunnen 1987.

Beskrivning: I block, 2,4 x 1,2 x 0,3-0,4 m, 12 st, 3,5-6,5 x 0,5-2 cm.

I SV finns en sentida ristning: BROR 7/6 1946.

Fagerlid 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 095

Kommentar: Kallas Markustorp. Äldsta belägg 1657.

* BH Kallades även Marenstorp upptogs förmodligen som frälsetorp under Berg.

Flatgärde

Typ funnen under plöjning på gården pris 4 kronor

Beskrivning ÄLMF 2265 Förarbete till skafthålsyxa. Tillhuggen och bultad med något skeva , plan över och undersida, rak nacke L 17,5 cm br 6,5 cm

ÄLMF 2265 Skafthålsyxa av sten L 10,2 br 4,5 cm

Framnäs 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 074

Kommentar: Kallas Sundsnäs på karta 1697.

Beskrivning: Område 120 x 35 m. 2 husgrunder, 2 källargropar. Från tomten har

man en god utsikt mot V, S och Ö.

Framnäs 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 073

Kommentar: Kallas Häljansnäs o. Kintum. Karta 1697

Beskrivning: Område 35 x 30 m. Källargrund och en stenfylld brunn.

Framnäs 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 104

Kommentar: Kallas Näs på karta 1697.

Beskrivning: Område 110 x 40 m, inga husgrunder kvar, "men marken har det

omgrävda utseende som bytomter har".

*BH Framnäs hette tidigt Näs och var Skrivarens boställe och detta samt torpen däromkring var Vadstena klostergods. Det kom i Stakernas ägo på 1570-talet genom Anna på Berg.

Framnäs 1:1

Typ: Skafthålsyxa (lösfynd)

Nr: 084

Beskrivning: Skaftshålsyxa och en sten med en "skålgrop" på vardera sidan. Hos

Bertil Jansson, Framnäs. Skiss.

Framnäs 1:1

Typ: Grav ? (stensättning)

Nr: 041

Beskrivning: 5-6 m i diam. och 0,3 m hög. Ev. odlingsröse.

Framnäs 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 038

Beskrivning: 7 m i diam. och 0,3 m hög. Ligger på en berghäll.

Framnäs 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 043

Kommentar: Bör rensas. Ej återfunnen 1987.

Beskrivning: 5-6 m i diam. och 0,2 m hög.

Framnäs 1:1

Typ: Grav ? (stensättning)

Nr: 040

Beskrivning: 3 m i diam. och 0,15 m hög. Ev. naturbildning.

Framnäs 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 042

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,2 m hög.

Framnäs 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 039

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,15 m hög.

Framnäs 1:1

Typ: Gravar ? 2 st (stensättningar)

Nr: 085

Beskrivning: 1:a 12 m i diam. och 0,3 m hög. Ev. naturbildning. 2:a 5 m i diam.

och 0,3 m hög.

Framnäs 1:1

Typ: Älvkvarnar

Nr: 064

Beskrivning: I fast häll, 0,6 x 0,1 m, 2 st, 3-4 x 0,5 cm. Även 3

älvkvarnsliknande vittringsgropar.

Framnäs 1:1

Typ: Älvkvarnar

Nr: 063

Beskrivning: I fast häll, 0,2 x 0,1 m, 2 st, 5 x 0,5-1 cm.

Gatan (Lilla) 1:12

Typ: två låga mossbelupna låga stenhögar

300 meter norr om gården

Guttvik 2:4

Typ: Hällkista

Nr: 054

Beskrivning: 3,5 x 1,5 m hög. Skiss. Kraftigt skadad!

Guttvik 1:11

Typ: Hällkista

Nr: 053

Beskrivning: 8 m i diam. och 0,7 m hög.

Guttvik 1:23 o. 1:20 (?)

Typ: Hög

Nr: 069

Kommentar: Ej återfunnen 1987.

Beskrivning: 7 m i diam. Ev. uppkommen då järnvägen byggdes.

Guttvik 3:1, stensättningar

Typ: Gravar 4 st (stensättningar)

Nr: 068

Beskrivning: Område 110 x 20 m med 4 stensättningar, sprängsten från järnvägen

på berghällen. Rapporterade 1925.

Gärdserud 1:25

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 033

Beskrivning: Milstolpe av kalksten, 0,95 x 0,4 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt med

profilerad topp, text: 1/4 Mil 1754. Skiss.

*Tjocknackig yxa i ljus flinta på museum. Två mindre trindyxor i privat ägo

Hassle 1:27

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 094

Kommentar: Gamla Hassle.

Beskrivning: Här låg tidigare 1 boningshus och 4 uthus. Gården omnämnd

från o. 1540.

*BH Var antagligen kyrkans egendom liksom Holm som var stom. Kom under frälse och var dejans torp.

Havden 1:1

Typ: Minnesmärken/sten

Nr: 130

Beskrivning: Minnessten av skiffer, 1,9 x 0,4 x 0,3 m, text på släthugget fält:

UPPREST D. 11/6 1880. Använd som grinststolpe.

Havden 1:1

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 051

Beskrivning: 1:a 6 m i diam. och 0,5 m hög. 2:a 7 m i diam. och 0,2-0,3 m hög.

Havden 1:1

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 052

Beskrivning: 1:a 7 m i diam. och 0,2-0,3 m hög. 2:a 67 m i diam. och 0,2 m hög.

Kraftigt skadad!

Holm numera del av Berg

Typ lösfynd

*Del av flintyxa. Delar av två spjutspetsar. Privat ägo

.

Holms socken odefinierat

Typ lösfynd köpt av Th Langer för 6 kronor

Beskrivning ÄLMF 3153 Spjutspets? Fint parallellhugget blad, delvis spår av slipning L 17,5 cm br 3,5 cm

ÄLMF 3759 Trindyxa L 9,5 cm

ÄLMF 11019 Stridsyxa Svart med välvda sidor, rak nacke, trubbig nött egg. Vid det koniska skafthålet buktar yxan ut på båda sidorna, slipad. L 12,7 cm br 5,1 cm … funnen i mosse. Förvärv av ägaren 1915, donerad av Cedergren.

Fynd i Göteborgs Arkeologiska Museums Arkiv under Holms socken 25 st.

1 tunnackig yxa av sten

2 tjocknackiga av sten

5 skafthålsyxor

2 lihultsyxor

3 trindyxor

2 båtformiga yxor

1 dolkskaft av flinta

1 mejsel av flinta

1 slipsten

1 gjutform av skiffer

2 yxor av sten

1 föremål av skiffer

1 ämne till skafthålsyxa

2 hackor av skiffer

 

Hålsungebyn 1:1

Typ: Gravfält med 1 gravhög

Nr: 103

Beskrivning: 110 x 50 m, 1 hög, 6 m i diam. och 0,5 m hög. 14 runda

stensättningar, 4-8 m i diam. och 0,2-0,6 m hög.

Hålsungebyn 1:1

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 117

Beskrivning: 1:a 9 m i diam. och 0,2 m hög. 2:a 9 m i diam. och 0,3 m hög.

Hålsungebyn 1:1 o. Paberg 1:2

Typ: Gravfält och domarringar (7 st)

Nr: 002

Beskrivning (gravfält): 150 x 30-70 m. 23 runda stensättningar, 5-16 m x 0,1-0,4 m. 1 treudd, 6 x 6 x 6 x 0,2 m. Ev. finns ytterligare stensättningar.

Beskrivning: 7 domarringar, 7 m i diam. och trol. med ursprungligen 7 stenar.

Flera av ringarna delar på stenar! Lignell 1850. Järnspjutspets.

*BH En möjlig "majesten" vari finns spår av sentida borrning. Liksom även i en del av domarringarnas stenar. Skogen har snart tagit det mesta av denna unika anläggning.

I skogskanten finns lämningarna efter gården Paberg?

Hålsungebyn 2:4

*BH Typ: stengärde efter torpet Låkungerud förmodligen samt en märklig jordvall.

Hökeberg

Typ lösfynd

*Yxa av grå flinta skadad egg 14,6 cm lång 6,6 cm bred vid eggen.

Spjutspets av brun, gulfläckig flinta med tånge 14,3 cm lång, största bredd 3,6 cm.

En liten dolk av ljusgrå flinta med fyrsidigt skaft, mycket kort med smalt blad 13 cm lång och 2,4 cm bred.

Yxa av grönsten utan skafthål, fyrsidig fint slipad 12 cm lång största bredd 4,4 cm.

Yxa av grönsten med skafthål, enkla form, hålet snett borrat, skadad egg, 12 cm lång 3,9 cm vid eggen.

* Ödeborgs fornsal Nr 529 tunnackig flintyxa

Hökeliden

Typ: Hällkistor 4 st (bortagna)

Nr: 070

Beskrivning: Enl. äldre uppfift fanns 4 hällkistor här. Nu hittades 3 avlånga

gropar, 1,5 x 2 x 0,5-1,5 m. De två mindre med vall.

Hökeliden 1:1, offerkälla och jättegryta

Typ: Källa och jättegryta

Nr: 108

Beskrivning: Enl. Claesson fanns här en källa, 1,5 m upp på en nästan vertikal

bergvägg. Lignell 1850.

Beskrivning: Jättegryta, 45 cm i diam. och 1,5 m djup.

Hökeliden 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 071

Kommentar: Ej återfunnen 1987.

Beskrivning: 7-8 m i diam. Enl. uppgift skulle ett stenröse ha förstörts vid

Vattenfalls ledningsbyggen!

Hökeliden 1:1, stensättningar

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 083

Beskrivning: 2 stensättningar: 1:a 7 x 2,5 x 0,1. 2:a 5 m i diam. och 0,05 m hög.

Hökeliden 1:1

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 056

Beskrivning: 1:a 10 m i diam. och 0,2-0,3 m hög. 2:a 6 m i diam.

Ingribyn 1:18

Typ: Gruvområde med 3 gruvhål

Nr: 132

Beskrivning: Gruvområde 60 x 30 m, med 3 gruvhål, 1:a 40 x 7-4 m. 2:a 5 x 2 x

0,2-1,5 m. 3:e 6 x 5 x 1-1,2 m. Flera skrotstenshögar.

Ingribyn 1:18

Typ: Gruvhål

Nr: 133

Beskrivning: 8 x 4 x 0,5-2 m. I ö en stengrund till en skogshydda.

Ingribyn 1:18

Typ: Gruvhål

Nr: 134

Beskrivning: 6 x 6 x 1-2 m.

Ingribyn 1:42, stensättning

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 131

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,2 m hög.

Ingribyn 1:45

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 049

Beskrivning: 6 x 3 x 0,1 m. Skadad sedan 1963, har idag varken form eller volym!

Ingribyn 1:7

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 116

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,2 m hög.

Kambol 1:31

Typ: Avrättningsplats

Nr: 028

Kommentar: Kallas Galgbacken

Beskrivning: Sista avrättning 3/9 1773 då Sven Sjöbom och officeren Jonas Broström

avrättades för mordet på länsmannen Petter Bahrman i Rinnen.

Kambol 1:15

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 029

Beskrivning: Milstolpe av kalksten, 1 x 0,45 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt med

profilerad överdel, text: 1/2 Mil 1754. Skiss.

Kambol 1:10

Typ: Vägvisarsten

Nr: 080

Kommentar: Kullfallen vid vägarbete i okt. 1987.

Vägvisarsten av gråsten, 1,7 x 0,4-0,35 m. Text på översidan (stenen ligger nu på en åkerkant): JERN. Skiss.

Källstorp 1:15

Typ: Stenyxor (3 st), sänke (lösfynd)

Nr: 124

Beskrivning:

1 skaftshålsyxa, 1 bergartsyxa, 1 trindyxa och 1 sänkesten (?). Hos

Einar Johannesson, Källstorp. Skiss.

Källstorp 1:17

Typ: Fångstgrop

Nr: 127

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,2-0,3 m djup. Har varit djupare enl. markägaren.

Källstorp 1:20 o. 1:14

Typ: Stenåldersboplats

Nr: 125

Kommentar: Skiss. Ej besökt.

Beskrivning: Område 50 x 40, fynd: 1 flintspets, 2 trindyxor, 1 flintmejsel,

2 flintskrapor, ett 15-tal flintbitar och avslag m. m. Inte besiktigat!

Källstorp - Ragelbråna skäl

*BH Typ: femstena rör "gräns mellan socknar"

Kärra 1.5

Typ : lösfynd

*Två spjutspetsar av flinta i privat ägo.

Köpingen, Församlingshem

Typ: Minnesskrifter/tavlor

Nr: 036

Kommentar: Uppsatt över ingången.

Beskrivning: Minnesskrift, 0,7 x 0,4 m, text: "Melleruds kapell och församlingshem. Tro och kärlek byggde detta hus år 1931".

Köpingen stg 32, kv. Nornan, Tingshus

Typ: Byggnad

Nr: 096

Beskrivning: Uppfört 1908-1909. Byggnadsminne.

Köpingen NK-huset

*BH Typ: utgrävning i samband med bygge. I vilken katalog hittar man om fynden?

Linderud 1:1

Typ: Boplatsvall med terrasser

Nr: 088

Kommentar: Läget syns ange en bronsåldersboplats.

Beskrivning: Boplatsvall, 7 m i diam. och 0,5 m hög. 3 terasser, 35 x 4-6 x

0,3-0,5 m och 20 x 6-6 x 0,4-0,6 m, samt 68 x 2-5 x 0,2-0,4 m. Skiss.

Linderud

Typ lösfynd hittad norr om sjön

Beskrivning 3242 ÄLMF Yxa bergart, grovt tillslagen, tresidig genomskärning, nacken troligen avslagen. Rundad och något slipad egg L 11,5 cm br 3,5 cm

Linderud 1:1, röse

Typ: Grav (röse)

Nr: 027

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 13 m i diam. och 0,1-0,5 m hög.

*Smårösena 1100 meter norr om gården på berget väster om 45:an är åverkade och stenarna kastade åt alla håll.

Linderud 1:1, stensättning

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 057

Beskrivning: 7 m i diam. och 0,2-0,3 m hög.

Linderud 1:1

Typ: Terasser

Nr: 089

Beskrivning: 2 terasser: 60 x 20 x 4-6 m och 75 x 3-8 x 0,6-1 m. Skiss. Ligger

på en naturlig morän klack.

Långö 1:11

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 129

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,3-0,5 m hög.

Mellerud se även Köpingen

Typ: lösfynd

* Statens museum:

Järnåldersfynd remsölja av järn, järnbitar, fyrkantig platta, järnspik

Eggdelen av en båtyxa med låg skaftholk, avslagen mitt i hålet.

Eggdelen av en liten trindyxa.

En liten tunn flintskrapa, avslagen.

* Privat samling K G Cedergren

1 yxa av grå granit, oregelbunden typ.

1 hålyxa med utstående sidokanter

1 yxa av grå granit med spetoval genomskärning.

* ÄLMF 2287 Knacksten? Slipad runt om L 12,5 cm br 4,5 cm

ÄLMF 8187 Div. Stenföremål 2 st. L 9,5 br 4cm (köpt av L.J. Larsson, Buxåsen, Sundals Ryr 1952)

Nordkärr 3:3

Typ lösfynd

Beskrivning ÄLMF 3722 Trindyxa med spetsig nacke och grovt rundad egg. L 10 cm br 4 cm pris 1,50 kr

ÄLMF 3724 Skafthålyxa vittrad L 8,5 cm br 8 cm pris 1 kr

ÄLMF 3725 Skafthålyxa fragment, endast eggdelen bevarad. Plan under- och översida, bultad och slipad. Avslagen vid skafthålet. L 12,5 cm br 5,6 cm pris 0,50

ÄLMF 3726 Skafthålyxa plan under- och översida. Oregelbunden nacke. Slipad på smalsidorna. Koniskt skafthål L 8 cm br 5 cm pris 2 kr

ÄLMF 10566 Yxa av bergart, halvcirkelformad genomskärning, rak nacke och rak slipad egg. L 11,4cm br 4,1 cm. (Ur Landqvists samling 1912 donerad av Cedergren)

ÄLMF 10749 Yxa av bergart, oval genomskärning, skadad rundad nacke, slipad rundad egg, vittrad. L 17,1 cm br5,9 cm

ÄLMF 11036 Stridsyxa med plan under och välvd översida. Utstående hakar på smalsidan, rund nacke, skadad egg, slipad och vittrad, cylindriskt skafthål.

L 11,2 cm br 5,5 cm. (Inköpt ur Landqvists samling 1912, donerad av Cedergren)

Typ: Flintpilspets (lösfynd)

Nr: 086

Beskrivning: En hjärtformig pilspets av flinta. Okänd förvaringsplats.

Nordkärr 3:10

Typ: Hög (?)

Nr: 044

Beskrivning: 9 x 5 x 0,7-1 m. Stenskodd på långsidorna. Uppfartsramp till en

lada!

Nordkärr 3:10

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 034

Beskrivning: Milstolpe av kalksten, 1 x 0,45 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt med

profilerad topp, text: 1/4 Mil 1754. Skiss.

Nordkärr 3:5

Typ: Grav ? (stensättning)

Nr: 008

Beskrivning: 6-7 m i diam. och 0,2-0,3 m hög. Trol. naturbildning.

Smedsbol 1:5

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 055

Beskrivning: Milstolpe av gråsten, 1,1 x 0,45 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt och

rundad topp, text: 1/2 Mil 1754. Skiss.

Suggegatan 1:13

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 058

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,2-0,3 m hög.

Sunnanå hamn, hamnmagasin

Typ: Byggnad

Nr: 017

Beskrivning: 11,5 x 23,5 m. Murat av grova stenar trol. på 1690-talet och

påbyggt 1848-52 med tegel. Medeltida grund, ev. från borgen Wijk.

Sunnanå 2:1, minnessten (forts)

Typ: Minnesmärken/sten (forts)

Nr: 016

Beskrivning: Minnessten av skiffer, 1,7 x 0,45 x 0,4 m.

Text mot V: (överst en krona) Inf. 17. 5. K. 2 pluton 3 (korslagda gevär) Rest d. 3 Aug 1905. Text mot N: Holms Hemb. Förening 1955. Mot V: Övningsläger vid unions- krisen. Mot S: Sunnanå marknadsplats 1788-1892. Skiss.

Sunnanå 2:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 078

Beskrivning: 3 m i diam. och 0,1 m hög, oregelb.

Sunnanå 1:2

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 067

Beskrivning: 9 m i diam. och 0,2 m hög.

Sunnanå 2:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 075

Beskrivning: 5-6 m i diam. och 0,3 m hög. Kantkedja.

Sunnanå 2:1

Typ: Gravar 4 st (stensättningar)

Nr: 077

Beskrivning: 3 runda: 3-13 m i diam. och 0,1-0,4 m höga. Oregelb. 4 m i diam.

och 0,1-0,2 m hög.

Säter (?)

Typ: Gravfält, 1 gravhög

Nr: 012

Beskrivning: 40 x 10-25 m. 1 hög, 15 x 10 x 1 m. 4 runda stensättningar, 4-8 m

i diam. och 0,2-0,5 m hög. Skiss. Väg genom fältet skadar en grav.

Säter 14:1, gravfält o. boplats

Typ: Gravhögar, 2 st i gravfält och stenåldersboplats

Nr: 011

Beskrivning: 80 x 10-17 m, 2 högar, 6-10 m i diam. och 0,5-0,7 m hög. 7 runda

stensättningar, 4-7 m i diam. och 0,15-0,2 m hög. 1 oregelb. stensättning, 8 x 4 x 0,1 m hög. 3 gravar undersöktes 1924 av J. Alin. Några gravar är nu borta.

Beskrivning: Boplats från äldre stenåldern, fynd: mejsel, yxämnen o. ett 10-tal flint- avslag. Enl. C. Claessons inventering 1941.

* enl. Sockenboken i Statens museum:

1 liten pilspets av flinta, fint slagen.

1 liten dolk av flinta med fyrsidigt skaft och smalt blad.

1 krum såg av gråbrun flinta, dåligt formad , ena spetsen avslagen.

1 hänge av brun skiffer mejselformat.

1 sländtrissa av sten. Ena sidan ornerad med tre koncentriska cirklar och längs kanten ett horisontalt vinkelstukband.

Fragment av brända lertrissor samt krukskärvor av bränt gods, brännt glas m.m. troligen vikingatid.

Järnföremål som broddar och spik.

* I privat samling:

1 trindyxa, tunn något svängt.

1 liten trindyxa

1 hängsmycke av täljsten

1 ornerad pyramidformad sten

1 bränd kula av lera med hål i.

Söderbyn 1:1A

Typ: Vägvisarsten

Nr: 007

Beskrivning: Vägvisarsten av gråsten, 1,05 x 0,35 x 0,3 m. Avsmalnande uppåt.

Text på ett planhugget parti: SUNNANÅ. Skiss.

Torp 1:35

Typ: Gravar 2 st (stensättningar), Grav (röse)

Nr: 065

Beskrivning: 1:a 3,5 x 4 x 0,2-0,3 m. 2:a 4 m i diam. och 0,1-0,2 m hög.

Beskrivning: 9 m i diam. och 0,5 m hög.

Torp 1:5

Typ: Gravar 3 st (stensättningar)

Nr: 087

Beskrivning: 1:a 5 m i diam. och 0,15 m hög. 2:a 7 m i diam. och 0,3 m hög. 3:e

6 m i diam. och 0,3 m hög.

Täppan 1:15

Typ: Fångstgrop

Nr: 123

Beskrivning: 4 m i diam. och 2 m djup.

Törsbyn 1:19, domarring o stensättningar

Typ: Domarring, gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 101

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 5 m i diam. med 7 stenar varav 5 kullfallna.

Beskrivning: 1:a 6 m i diam. och 0,4-0,4 m hög. 2:a 7 m i diam. och 0,3 m hög.

Törsbyn 1:19

Typ: Fossil åkermark

Nr: 121

Beskrivning: Område 30 x 25 m.

Törsbyn 1:43

Typ: Flintartefakt, lösfynd

Nr: 119

Beskrivning: Har förkommit.

Törsbyn 1:43

Typ: Fångstgrop

Nr: 120

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 5 m i diam. och 2 m djup. Nära en brant bäckravin.

Törsbyn 1:43

Typ: Hällkista

Nr: 047

Beskrivning: 12 x 8 x 0,4-0,5 m. Skiss.

Törsbyn S

Typ: Hällkista

Nr: 048

Beskrivning: 3 x 1,5 m. Skiss.

Törsbyn 1:43

Typ: Hällkista

Nr: 110

Beskrivning: Enl. Lignell fanns här 1850 en hällkista nära ett torp. På platsen

finns 1987 en ovanligt stor jordkällare med flera stora hällar.

Törsbyn 1:25

Typ: Hällkistor (2 st)

Nr: 046

Kommentar: Kallas: Brannerud-Karis/Bramre-Karis ??

Beskrivning: 2 hällkistor: 1:a 11-13 m längd och 0,6-0,8 m hög. 2:a 9 m längd och 0,6-0,7 m hög. Vid torpet Brannerud.

*BH Tydligt stentag några tiotal meter sydväst från kistorna.

Törsbyn 1:43

Typ: Milstolpe 1854

Nr: 045

Beskrivning: Milstolpe av gråsten, 1 x 0,6 x 0,1 m. Avsmalnande uppåt med flackt

tillspetsad topp, text: 1/4 MIL 1854. Skiss.

Törsbyn 1:25

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 114

Beskrivning: 4 m i diam. och 0,05 m hög.

Törsbyn 1:43

Typ: Gravar 4 st (stensättningar)

Nr: 113

Beskrivning: 1:a 6 x 5 x 0,15 m. 2:a 4 m i diam. och 0,15 m hög. 3:e 7 m i diam.

och 0,3 m hög. 4:e 5 m i diam. och 0,25 m hög.

Vedbyholm 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 111

Beskrivning: Område 60 x 40 m med 2 husgrunder, samt odlingsrösen och spår av

gamla åkrar.

Vedbyholm 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 106

Kommentar: Kallas Håbolsbyn på karta 1807.

Beskrivning: Område 90 x 70 m, 1 husgrund.

Vedbyholm 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 093

Kommentar: Trol. Vedbjörbyns gamla tomt.

Beskrivning: Område 210 x 50-90 m. Minst 2 husgrunder och flera odlingsrösen,

samt en terass, 15 x 4 x 0,1-0,3.

Vedbyholm 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 105

Kommentar: Kallas Lilla Backa på karta 1807.

Beskrivning: Område 80 x 70 m, 2 husgrunder. Stora Backa se Nr: 111.

Vedbyholm 1:1

Typ: Gravhög på gravfält och gravfält (stensättningar)

Nr: 115

Beskrivning: 75 x 20 m, 1 hög, 8 m i diam. och 1 m hög. 8 runda stensättning,

4-7 m i diam. och 0,1-0,3 m. höga. 1 osäker. 7 x 3 x 0,1 m hög.

Beskrivning: 1:a 7 m i diam. och 0,3 m hög. 2:a 5 m i diam. och 0,2 m hög. tablå. 3-4:e 4-5 m i diam. och 0,15 m höga. (4 st).

Vedbyholm 1:1

Typ: Älvkvarnar och grav (röse)

Nr: 010

Beskrivning: På sten, 0,9 x 0,7 x 0,2 m, 24 st, 2-4 x 0,5-1 cm. Samt 1 st i en

fast häll, 6 c 0,5 cm.

Beskrivning: 6 m i diam. och 0,5 m hög.

Vedbyholm 1:1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 092

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,3-0,4 m hög. Lignell 1850.

Vedbyholm 1;1

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 091

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,4 m hög. Lignell 1850.

Vedbyholm 1:1

Typ: Grav ? (stensättning ?)

Nr: 090

Beskrivning: 15 x 5 x 0,4 m. Rektangulär. Dumphög.

Vedbyholm 1:1

Typ: Älvkvarnar och grav (stensättning)

Nr: 061

Beskrivning: På sten, 1 x 0,5 x 0,2 m, 13 st, 3-4 x 0,5 cm.

Beskrivning: 7 m i diam. och 0,3 m hög.

Vedbyholm 1:1

Typ: Älvkvarnar

Nr: 009

Beskrivning: I block, 1,4 x 1,2 x 0,5-0,6 m, 39 st, 2,5-6 x 0,5-2 cm. 4 kvarnar

är parvis sammanbundna med 4 resp. 5 cm långa rännor!

Vedbyholm 1:1

Typ: Älvkvarnar

Nr: 059

Beskrivning: På sten, 0,9 x 0,6 x 0,2 m, 3 st, 3-4 x 0,5-1 cm.

Vedbyholm 1:1

Typ: Älvkvarnar

Nr: 060

Beskrivning: På sten, 1,3 x 1,1 x 0,5 m, 3 st, 4-7 x 0,5-1 cm.

Vedbyholm 1:1 alldeles utanför trädgården i nordost om manhuset

Typ: kammargrav

*BH Syns den stensatta ingången till en ihopsjunken jordtäckt kammargrav

Se bild kammargrav

Vedbyholmsskogen 1:1

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 097

Kommentar: Kallas Apelbräcka 1:1

Beskrivning: Tidigare fanns flera rösen här. Beväxt med kulturväxter som syrén

och snöbär. Gott läge på en moränrygg.

Vägkant

Typ: Milstolpe 1854

Nr: 014

Beskrivning: Milstolpe av gråsten, 0,98 x 0,55 x 0,1. Avsmalnande uppåt med

flackt tillspetsad överdel, text: 1/4 MIL 1854. Skiss.

Vässby 2:20

Typ: Stenyxor, sländtrissor (lösfynd)

Nr: 112

Beskrivning: 4 fragment till stenyxor, 2 skaftshålsyxor, 1 trindyxa, 1 stenyxa

(prickhuggen), samt 4 sländtrissor. (fynd vid soldattorpet)

* 1 trindyxa, 2 skivskrapor.

1 båtformig skafthålsyxa (fynd vid soldattorpet)

* ÄLMF 4006 Trindyxa 11 cm br 4 cm. (köpt av Thure Langer 1913)

Vässby västra

Typ: lösfynd

*1 trindyxa. 2 sländtrissor.

Vässby 2:19

Typ: Milstolpe 1754

Nr: 006

Beskrivning: Milstolpe av gråsten, 1,35 x 0,55 x 0,11 m. Avsmalnande uppåt och

profilerad överdel. Text: AF 1 MIL AM 1754. Överst en krona. Skiss.

Västerråda 2:17

Typ: Minnesmärken/sten

Nr: 005

Kommentar: Kallas Kungastenen. 5 a.

Beskrivning: Minnessten av granit, 1,4 x 0,9 x 0,5 m. Text:

Framsidan: Upprest till åminnelse av hans Maij:t Konungens samt hans Kungl. Höghet Kronprinsens förbiresa till Norge den 13 juli 1820. Överst finns Carl XIV Johans namnchiffer = (XIV) + I.F.O. Skiss.

Baksidan: Konung Carl XII reste denna väg 1718 sina fiender och sin slutbana till mötes.

Vår store och vördade Konung Carl XIV Johan åtföljdes med frid och välsignelse att besöka de riken igenom honom blifvit förenade.

Västerråda 2:15

Typ: Gravar 2 st ? (stensättninar)

Nr: 100

Beskrivning: 1:a 5 m i diam. och 0,1-0,2 m hög. 2:a 5-6 m i diam. och 0,1-0,3 m

hög. Sista är ev. en naturbildning.

Västerråda 2:15 vid vägen till travbanan 40 meter från landsvägen

Typ: små bronsåldershögar

* BH 2 st jordhögar insjunkna. I ena syns resterna av stockväggar efter en kammare. R-märkning borttagen. Museifolk menar att det varit potatiskällare. MÄRKLIGT med två i par. Även märkligt att de inte haft ingång. I ena syns vagt brädfodring på alla sidor utan ingång.

* Lösfynd tjocknackig stenyxa, räteggad och fyrsidig med avrundade kanter. Statens Historiska museum

* BH Hästhage norr om landsvägen i västra ändan stensträngar. Fornåker?

Västerråda 2:15

Typ: Älvkvarnar

Nr: 062

Beskrivning: På sten, 0,7 x 0,4 x 0,1 m, 6 st, 3-5 x 0,5 cm.

Västerråda 2:16

Typ: Älvkvarnar

Nr: 004

Kommentar stensättninar: Bör rensas!

Beskrivning: I block, 1,2 x 0,6 x 0,1-0,2 m, 35 st, 2,5-6 x 0,5-1,5 cm.

1 st oval, 9 x 14 x 3 cm.

Ängenäs 2:2

Typ: Fångstgrop

Nr: 126

Beskrivning: 4 m i diam. och 2 m djup.

Ängenäs 2:7

Typ: Milstolpe 1868 (?) 1854

Nr: 015

Beskrivning: Milstolpe av gråsten, 0,8 x 0,5 x 0,01. Spetsig topp, text: 1 MIL.

Överst kung Oskar I:s monogram. Skiss.

Ängenäs 2:5

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 076

Beskrivning: 7 x 4-5 x 0,1 m.

* BH Tycks vara borta nu

Ängenäs 1:4

Typ: Stenåldersboplats

Nr: 128

Beskrivning: Mins 40 m i diam. Fynd: 1 hälleflintsavslag, 1 kvartsavslag och

flera skarpkantade stenar - ev. skärvsten.

Åsnebyn 1:11

Typ: Gravfält och domarringar 3 st

Nr: 032

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 45 x 35 m. 1 rund stensättning, 8 m i diam. och 0,7 m hög.

1 oregelb. stensättning, 7 x 4 x 0,1 m.

Beskrivning: 3 domarringar, 7 - 8 m i diam., med 7 resp. 9 klumpstenar. Flera,

nu förstörda domarringar kan ha funnits här.

Åsnebyn 1:11

Typ: Grav ? (stensättning ?)

Nr: 102

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,2 m hög. Ev. odlingsröse.

Åsnebyn 1:11

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 031

Beskrivning: 1:a 6 m i diam. och 0,7 m hög. 2:a 3 m i diam. och 0,15 m hög.

Ödegården 1:89 eller 1:160

Typ: Flintyxa, skifferyxa, figur (lösfynd)

Nr: 109

Beskrivning: Båtyxa av grönsten och en håleggad flintyxa, samt en mindre,

finpolerad figur av skiffer. Fynd i sandgrop.

Ödegården 1:60

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 098

Beskrivning: 8 m i diam. och 0,1 m hög.

Ödegården 1:92

Typ: Gravar 3 st (stensättningar)

Nr: 099

Beskrivning: 1:a 6 m i diam. och 0,4 m hög. 2:a 6-7 m i diam. och 0,3 m hög. 3:e

6 m i diam. och 0,3 m hög.

Ödegården 1:160

Typ: Gravar ? 2 st (stensättningar ?)

Nr: 118

Beskrivning: 1:a 5 m i diam. och 0,2 m hög. 2:a 5 m i diam. och 0,3 m hög.

Första ev. naturbildning.

Ödegården 1:95 o. 1:89

Typ: Gravar ? 8 st (stensättningar ?)

Klara källa

Vid sökning fanns spår av en liten damm och källsprång. Ovanför den i backen fanns en dansbana där MIF så sent som på 1930-talet var arrangör av dans

Nr: 001

Beskrivning: 6 runda, 3-6 m x 0,2-0,4 m. 2 rektangulära, 5 x 3 x 0,3 och 14 x 5 x 0,2-0,3. Trol. röjningsrösen. 8 st.

Östanå 2:5, Östanå kapell

Typ: Kyrkogrund och minnesmärken/sten

Nr: 022

Kommentar: 22 a. 1300-tal, ur bruk o. 1550.

Beskrivning: Kyrkogrund, ej synlig idag. Talrika tegel- och murbruksbitar.

Enl. A. Lignell var kyrkan 18 x 12 x 13 alnar och kyrkogården 64 x 50 aln.

Minnessten av gråsten, 1,95 x 0,65 x 0,3-0,45 m.

Text: HÄR STOD ÖSTANÅ KAPELL ÖVERGIVET ÅR 1557.

STENEN RESTES 1924.

Östanå södra med Hästhagen, Hasselängen och berget ned till förre Fiskartorpet.

*BH Typ: små stenkummel på berg

På berget norr om maden finns två bevarade små rösen liksom R-markeringen mitt emot Hasselängen med dess möjliga gravar 4 - 7 stycken. Likaså fanns lämningen i Hästhagen 1991. Fiskartorpet lär ha legat norr om Hasselängen på andra sidan av ån. Gårdsfiskare nämns under 1600-talet och finns på karta av 1890-91

Östanå N. 1:9

Typ: By- el. gårdstomt

Nr: 026

Beskrivning: 60 x 50 m, minst 2 husgrunder, samt flera diffusa förhöjningar och

övertorvade stensamlingar. Fynd: järnslagg, tegel, bränd lera, sot. Enl. tradition låg prästgården till Östanå kapell här!

Östanå N. 2:1,

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 066

Beskrivning: 4 x 2 x 0,1 m.

Östanå 2:11

Typ: Gravhög och domarringar 2 st

Nr: 021

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 25 m i diam. och 0,2 - 0,8 m hög. Skadad i ö av en liten brukningsväg. Försänkning i mitten efter grav/ bautasten?

Beskrivning: 2 domarringar, 9-11 m i diam. med 6-7 klumpstenar.

* BH På samma bergsklack en möjlig "majesten" söderom domarringarna. Majestenar tycks ha varit sed i Västergötland och på Dal. Ibland finns det älvkvarnar på dem och ibland är de uppallade. Då är det med säkerhet ett altare alternativt en "ödesten" dvs. lokala pampar valdes stående på en sådan sten. Förmodligen sed från mitten av sista årtusendet f.Kr. Känt från bl.a. Mellanöstern.

Östanå 2:10

Typ: Fångstgrop

Nr: 122

Beskrivning: 6 m i diam. och 1,2-1,8 m djup. Ingick tidigare i Nr: 13.

Östanå 1:8 o. 1:9

Typ: Gravfält med 5 högar

Nr: 025

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 70 x 60 m, 5 högar, 6-8 m i diam. och 0,5-0,8 m höga. 23 runda

stensättningar, 4-7 m i diam. och 0,15-0,4 m höga.

1 rektangulär stensättning, 8 x 4 x 0,1 m. 1 oval stensättning, 5 x 3 x 0,3 m.

Östanå 2:10

Typ: Gravfält med 12 gravhögar eller 27 i Sundsholm enl. Sockenboken

Nr: 013

Beskrivning: 90 x 80 m. 12 högar, 6-10 m i diam. och 0,5-1 m hög. 12 runda

stensättningar, 5-6 m i diam. och 0,1-0,4 m hög. 1,6 x 3 x 0,2 m.

Östanå 2:11

Typ: Gravhög och jättegrytor 2 st

Nr: 018

Kommentar: 18 a. Bör rensas.

Beskrivning: 1 hög, 12 m i diam. och 1,1 m hög. Kantkedja. 1 stensättning, 8 x 5 x

0,3 m.

Beskrivning: På berget S om gravarna är ett par jättegrytor.

Östanå 1:6

Typ: Offerkälla

Nr: 023

Kommentar: Kallas S:ta Toras källa

Beskrivning: 0,8 x 0, 9 x 1,1 m, med kallmurade väggar. Täckt av en rund

skifferhäll, 1,45 x 0,1, med ett runt hål (0,38 m i diam.) i mitten.

Östanå 2:11

Typ: Stensträng/grund

Nr: 079

Beskrivning: 135 x 4 x 0,1-0,3 m. Slutar i N vid en liten uppstickande

bergsklack och i S tvärt c:a 10 m från en hög.

*BH skeppssättning 25 m lång, ca 3,5 meter bred, höjd på mitten ca 60 cm över markplan. Det finns markerande stävstenar. Tre stycken i rad mellan bergklackarna. De två andra är skadade av grustäkt i början av seklet.

Östanå 2:11

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 020

Kommentar: Bör rensas.

Beskrivning: 6-7 m i diam. och 0,3-0,4 m hög.

Östanå 2:11

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 035

Beskrivning: 4-5 m i diam. och 0,1-0,2 m hög.

Östanå 1:6 o. 1:9

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 024

Beskrivning: 6 m i diam. och 0,2 m hög.

Östanå 2:11

Typ: Grav (stensättning)

Nr: 081

Beskrivning: 5 m i diam. och 0,12 m hög. Skiss.

Östanå 1:9

Typ: Gravar 3 st (stensättningar)

Nr: 082

Beskrivning: 1:a 4 m i diam. och 0,3 m hög. 2:a 3 m i diam. och 0,2 m hög.

3:e 6 m i diam. och 0,3 m hög.

Östanå 2:11

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 019

Beskrivning: 5-7 m i diam. och 0,2-0,3 m hög.

Östanå 2:22

*BH Typ: tomt efter S.Östanå

"Chicago" Herbert Karlssons föräldrarhem

Området på bergsklackarna kallar jag Nordals Olympos se bildsvit

http://www.catshaman.com/s28monu4/04olymp.htm

Österråda kulle

Typ: Gravfält

Nr: 037

Kommentar: Kallas Österruds kulle 1715, Vattenkullen i dag. Undersökt 1877-78, 1917, 1941

Ett bättre namn i våra dagar vore Fornkullen. Det vore malplacerat att kalla den Vattenkullen eftersom DJ med sin arbete skyfflat ihop de forna gravhögarna för att täcka en fyra meter djup vattentank.

I våra dagar känner folk endast till Österråda plan eftersom de sista resterna, Mejeriet, försvann på 80-talet och alla associerar till en parkeringsplats på en kulle. Fornkullen ligger inte ens nära parkeringsplatsen utan nära stationen.

För mig är ett mer passande namn Fornkullen på denna "häradshög" i klass med Murängen och Wrine i Färgelanda: Namnet bevarar ju något av den kultur som pågått på i över 5000 år på Rådaåsen. Fynd av dubbelyxa i Holm är bevis för detta.

 

Beskrivning:

1715 Enligt Lars Hesselgren

Österrudskulle i Holms socken vars diameter över toppen längst nerifrån är 36 m = 120 fot. Den uppbär i sin tur flera kullar av vilka de större finns på dess topp. De mindre finns på dess sydliga sluttningar. Dessa kullar har under sig ett lager av stenar finner man genom att gräva. Man har påträffat människoben för en del år sen.

1840 Enligt Richard Dybeck

Nämner han en hög med ca 21 meters omkrets och 3 meters sluttningshöjd med två kullerstenar vardera av tre kvarters höjd.

Vidare en gravkulle med en rest sten omgärdad av fyrsidig stensättning sidlängd 5,3 meter.

En skeppssättning med tvär akter av 5,3 meters längd och 1,7 meters bredd.

Kullarnas antal 40-50 med tecken på många förstörda stensättningar mellan dem.

Dybeck återkommer 1842 i Runa och noterar att den största högen är alldeles utgräven och sålunda förstörd.

1850 Enligt A. Lignell (normaliserad text) tryck för karta Ur brev och handlingar framtagna av Kjell Åberg.

Nordost från gården är en av naturen danad grusvall, i vilken grova stenar är inbäddade överallt. Den kallas Österuds kulle. Är ca 150 meter lång och 125 meter bred. Ovanpå och på södra sluttningen finns 64 gravhögar samt ett stycke mot väster ytterligare 4 … se karta

Den största är 32 m i omkrets = diameter ca 10 m, och 75 cm höjd (64 aln x 1 1/2 aln)

En annan på västra sidan är 27 m i omkrets = diameter ca 9 m, höjd 2 m (54 aln x 4 aln). I den gjordes för länge sen en rävgrop där man hittade bitar av brända lerurnor och ben.

En tredje är 24 meter i omkrets = ca 8 m, höjd 1 m (48 aln x 2 aln)

En fjärde är 18 m i omkrets = ca 6 m, höjd 1,5 m (36 aln x 3 aln)

En femte och sjätte är 18 m i omkrets = ca 6 m höjd 0,4 m (36 aln x 3/4 aln)

De övriga är mindre. De av naturen i grusvallen inbäddade stenarna sticker knappt 6 tum = 15 cm över jordytan. De bildar åtskilliga former. En är lik en kvadrat i vilken en hög är anlagd. Då denna anlades och gruset skyfflades ihop blev de grova stenarna i vallen synliga. Någon stensättning eller av människohänder tillkommen stenläggning finns icke på eller vid dessa 68 gravhögar.

Senare noteringar

1874 9 dec. ansökte Dalslands Fornminnesförening om att få gräva i fornkullar på Dal varav i 10 på Österråda kulle. Redan 2 febr. medgav Kongl. Witterhets, Historie och Antikvitetsakademien tillstånd till utgrävningarna.

1878 gräver Dals Järnvägar DJ ned en tank i toppen av kullen. Tanken sägs vara 4 m djup. Den täck tydligen med omkringliggande högar

1885 byggs Templargården då man använde några av stenarna från kullen till sockel.

*BH har sett en uppgift om att det ska finnas ristningar i en sten till sockeln på Templargården. Den kommer då rimligen från anläggningen på kullen.

1915 Arvid Julius

Han uppger ett par säkra högar, men vet ej om ovannämnda tillstånd nyttjas. Hans få fynd finns på SHM.

SHM brynsten, spikar, järnfragment

1917 fanns 3 säkra och 6 osäkra gravar kvar. 1941 konstaterar Riksantikvarien endast spår av tre små obetydliga kullar av 5 - 6 meters vidd

Fynd: brända ben, kol, krukskärvor, en bronsspets samt (holkyxa Vänersborgs Museum samma som nedan?).

1941 Riksantikvarien enl. Holmsboken

Kullen är en moränbildning vars fortsättning går åt nordväst in åt Melleruds köping. Den är mer eller mindre utschaktad. Den egentliga kullen var fordom en utmark till vilken en del sägner är förknippad. Bland annat sade det att folk gick vilse däruppe.

Stenen i fornlämningarna har troligen tagits till husbyggen och gärdesgårdar inom Österråda och Mellerud. Endast tre små obetydliga kullar av 5 -- 6 meters vidd och helt låga kunna anges som säkra gravar. Av kullarna från tidigare beskrivningar finns ej spår kvar.

Slutkommentar BH

Logiken kräver att Nordal haft åtminstone en eller en dubbelhög av bronsålderns typ, eftersom liknande finns i övriga härader eller liknande. Ovannämnda noteringar är lite motsägande. Går vi efter Lars Hesselgren har det funnits en storhög i klass med den på Östanå., som är ca 25 m i diameter ca 80 meter omkrets. Det finns en insjunken rektangel som kan tyda på att det funnits en kista eller liknande

Skillnaden här är att Fornkullen återanvänts genom att mindre gravtyper har lagts ovanpå.

Men det finns sannolika dubbla bronsåldershögar på Västerråda. Egentligen är hela forna Råda-åsen en enda gravanläggning med spår av fornminnen sen över 5000 år. Nästan ingenting är kvar och mer kommer successivt att försvinna.

Här kallas Mellerudåsen Råda eftersom det tydligen varit det äldsta namnet på en gård som delades i tre. Lignells har för Österråda och Västerråda äldsta namnet Rååde och för Mellerud Rode.

Kan noteras att Riksantikvarien 1941 har dålig orientering vad gäller köpingens läge i förhållande till Fornkullen. Han slutsats att det är en moränhög är av inget värde med tanke på hur mycket man skyfflat om däruppe. Dock är tänkvärt att då fanns fortfarande spår kvar.

Nuvarande kulle är ca 80 meter i omkrets och 25 m i diameter samt mindre än 2 meters höjd. Den rymmer då mindre än 300 kubikmeter. De av Lignell nämnda högarna har då varit på i medeltal knappt 50 kubikmeter. Man inser att de räckt till att täcka in vattentanken.

Hela området är så omvandlat att man kan inte dra några som helst slutsatser av nuvarande form

Typ lösfynd Läroverkets samling

Beskrivning ÄLMF 272 Holkyxa av brons, eggen obetydligt skadad och något utsvängd med ögla. Gjuten linje och ornering. Troligen IV period se Minnen 1060, 61 Österråda kulle. L 8,5 cm br vid eggen 5 cm

Österråda 1:83

Typ: Gravar 2 st (stensättningar)

Nr: 107

Beskrivning: 1867 anges att här fanns 2 stenkummel. 1987 återfanns inga, men utgörs av en stenrik, öster sluttande moränås.

 

Bengt Hemtun

Backegatan 3 B

S–464 30 MELLERUD

e-post catsha@catshaman.com

http://www.catshaman.com

http://www.catshamans.se

.

top