Förlåt oss somalier

I rasande takt utan eftertankemonterar Världssamfundet ned den människorätt och folkrätt man byggt upp under 50 år. USA dikterar kontrollåtgärder som ingriper i människans rätt till skydd av lag och garanterat opartiskt rättsväsendet. Lagen börjar allt mera att fjärrstyras från Washington, London och Bryssel

Mänskliga rättigheter, brev till Sveriges Justitieminister, kommentarer till missbruk av folkrätt och mänskliga rättigheter

Satirer | Ordklyvaren | Lomhördas RF | mansgrisar | såpor & eldkraft | kalabalik | stil|eternellgift | Smällen i NY | Mänskliga rättigheter | Brev till Göran Persson| förlåt os Somalier |

Aforismer mm. | Sötsura | Divan | Flygande delfinen | hem |

Brev till Sveriges Justitieminister

Den muslimska världen förstår kanske inte min anspelning ur berättelsen ur Jesu Golgatavandring. Och de har nog också svårt att förstå när brödet tas ur munnen på oskyldiga människor. Att frysa 2500 somaliers tillgångar ska till skadeverkan förmodligen multipliceras med minst 10 som skadas i andra hand. Genom denna lilla åtgärd försvinner då minst 25000 människors kärlek till oss och George dubbel W försvinner för gott. Kanske en promille blir så hatiska att de slår tillbaka.

Tron på mänskliga rättigheter försvinner förstås både här och där. Art 1 Alla är födda fria med lika värde och rättigheter ... Art 6 Alla har rätt att erkännas som person i lagens mening … Art 7 Alla har rätt till lika skydd av lagen … Art 8 Alla har rätt till hjälp av sitt lands domstolar att hävda sina rättigheter …. Art 9 Ingen får godtyckligt fängslas … Art 10 Alla har rätt till opartisk rättegång …Art 11 Alla ska betraktas som oskyldiga tills skuld har bevisats … Art 17 Alla äga rätt att äga egendom … Art 18 Alla har rätt till religionsfrihet … Art 30 Ingen rättighet får åberopas av någon för att omintetgöra de mänskliga rättigheterna för andra.

Jag förmodar att det sitter nån domstol nånstans och dömer somalier till förlust av bidrag från sina anhöriga. Vi hörde i kampanjens början exempel på hur USAs terrorrätt fungerar. Om två pratar i telefon och man allegoriskt kan tolka att de pratar illa om USA och Alliansen kan de dömas. Tillåta mig att tvivla på den jäviga USA-världsrättens opartiskhet.

Vår regering har dömt alla svenskar att bli medskyldig till dessa vidrigheter vi ej får ifrågasätta. De har dömt oss att bli generaler som mister den sista unsen av humanitet och gör att vi ser muslimer som skit och kanonmat. Man har infört tesen "I krig får alla tåla att deras rättigheter godtyckligt fråntas". I dag drabbar de somalier och hos oss rättänkande humana svenskar.

Som gammal och beläst människa kan jag bara se att intelligensnivån hos världens ledare har sjunkit drastiskt … George W och vår kära Tony ska vi inte tala om eftersom den intelligensen är negativ. Negativ intelligens blir det när de åtgärder man vidtar gör mer skada än nytta och är ren paranoia. Negativ intelligens är det när man tappar humaniteten och bekämpar sin egen art godtyckligt.

Skrev Bengt Hemtun, historiker och åkallar Nanche i ett sumeriskt ode:

… hon en över 4000 år gammal sumerisk gudinna som var människans nanny och amma.

.

Hon som känner den föräldralösa,

hon som känner änkan.

Känner människans förtryck av människan.

Hon som är den föräldralösas moder.

Nanche, som sörjer för änkan,

som skipar rättvisa för den fattigaste.

Hon är drottningen,

som tar flyktingen i sitt knä,

finner skydd för den svaga.

.

Eftersom Onkel Sam gärna åkallar sin kristna gud får jag väl ta den korsfästades bön:

"Herre förlåt dem, de är huvudlösa" … syftande på världens regeringar

Kommentar

FN-stadgan, Konventionen om Mänskliga Rättigheter skrev av en stor internationell samling lagkloka och borgade för att alla religioner och samhällssystem skulle kunna enas om texter som skulle godtas av "Vi de förenade nationernas folk …" (inledning stadga) … och inte av nån klick eller självutnämnd världshärskare.

Händelserna efter 11 september 2001 är flera steg bakåt till tiden före FN-stadgan skrevs. Det är inte längre en samling ojäviga lagkloka från alla världens hörn som styr, utan ett dominerande USA plus en inre cirkel av statsledare. Objektiviten och förnuftigheten är bortblåst och man håller på att skapa en polariserad värld stegvis. Samtidigt inför man lagar och begrepp som strider mot FN-stadgan och de mänskliga rättigheterna.

Det finns inte tillräckligt med motkrafter som kan jämna ut den religiösa och fanatiska dogmatism främst USA och extrema muslimer står för. Det ligger i den reaktionära filosofin att det skulle finnas en särskild "ondska" i världen och som konstigt nog riktar sig bara mot USA. I artiklarna ovan framgår klart Världssamfundet måste se alla som lagskyddade individer. I normal rättsskipning dömer man individers handlingar och inte hela individen genom att sätta etiketter "ond" eller "terrorist" på dem

Världssamfundets visdom bör innefatta att alla behandlas lika och att ingen klick tar över tolkningen av regelverket. Att sätta etiketter på folk är icke rättvisa och det är även dålig politik för dem som försöker politisera rättsskipningen. Nu har man skapat en polarisering som växer i takt med de orättvisa handlingarna. Det jäser i det muslimska leden och i förlängningen blir det endast möjligt att med polisiär/ militärmakt kväsa de som söker rättvisa.

Lika lite som man kan tillämpa mosaisk lag att ta död på alla sina förmenta fiender kan man utesluta en grupp människor vilka som oftast inte ens i handling gjort något brottsligt. Ett Världssamfund kan inte bestå i längden om det används som politisk instrument av en mindre grupp inom Världssamfundet. Dessutom leder det till att andra grupper/ stater beter sig likadant. Trovärdigheten försvinner helt och djungelns lag råder … men faktiskt har djuren bättre regler sinsemellan än när människan urartar..

Det är förstås stört omöjligt att bevara respekten för regering, lag, FN, Världssamfundet, folkrätten och de mänskliga rättigheterna när de sistnämnda slaktas i rasande takt och man uppfattar det som ett krigstillstånd. Man skulle kunna förstå om man gjort korrigeringar efter den olagliga bombningen i Sudan. Nu inför man en hämndinstitution efter att USA retat gallfeber på muslimvärlden.

Som bekant var det runt 50 som agerade vid smällen i NY och al Quaida består som man säger av 5000 som startar sitt eget krig mot USA och Västvärlden. Proportionen är att världens befolkning är 6 100000000 för närvarande och man vill införa en hittills oanad kontrollapparat, som knappast kan fånga några få i den höstacken. Inbakad i detta finns att USA vill etablera kontroll över hela världen. Om politiker inbillar sig att det skapar en säkrare demokrati lär de nog vara ut och cyklar med George W.

Ska hela vårt rättstänkande och rättsordning försvinna på grund av denna lilla avlägsna flock. Ska vi mista all vår goodwill i arabvärlden genom att bli medlöpare till en dikterande militärmakt och bli medskyldiga till terror mot muslimerna. Ska vi börja käppjaga svenska medborgare och innevånare utan svensk dom och rannsakan, men låta en militärmakt som idkar godtycke fjärrstyra vårt rättsväsende.

I agerandet ligger en total brist på eftertanke och politisk klokhet. Mona Sahlin uttalade i TV att "historien började 11 september 2001" … finns det ord för politiker som ej bättre analyserar orsaker och följd än detta. Vi har en gammal tradition i Sverige att försöker förebygga genom att känna till orsakerna.

 

Med buller och bång installerades "den brutna pistolen" utanför FN på 1980-talet. I Världssamfundet resonerade om förebyggande åtgärder. Det är problem som inte kan analyseras och definieras på en kafferast. Nu inför man en primitiv lynch- och hämndrätt på en kafferast. Det utmärkande i denna är att det är en partsrätt som riktar sig mot en odefinierad part och icke mot en medlem i Världssamfundet.

Inom svensk kriminalfilosofi finns ingen tanke på att med repressalier kunna stävja brottslighet. Vi kan inte spärra in eller döda på blotta misstanken. Där liksom överallt blir det att hämnd föder hämnd samtidigt som man fråntar en grupp människor dess mänskliga rättigheter utan rannsakan och dom

Allt detta sker steg för steg som att ge Fa´n lillfingret. Det är de mindre betänksamma krafterna i samhället och på den globala agendan som får diktera lagarna och därmed är vi inne i en militärdiktatur för tillfället. Det tog 50 år att bygga upp det man raserar på några månader. Det kommer antagligen att ta 50 år igen att bygga upp något som liknar ett globalt rättssamfund … man har anledning att frukta att militärmakten breder ut sig och de små attentaten blir vardag.

Man smyger på oss ett växande muslimhat eftersom allt detta sker utan reell samverkan med muslimerna. Då menas folkflertalet av muslimer och inte de marionetter man i regel kallar "goda muslimer". Envar vet att för att lagar ska ha verkan ska de införas i samförstånd med dem det berör. Samma gäller förstås alla andra handlingar man nu håller på med. USA har gjort en oförlåtlig handling genom att skrämma hela länder till samverkan … det kommer baksmälla efter det.

Grunden till största delen av Världsamfundets historia ligger i det indoeuropeiska begreppet "RTA" = rita = rit vilket i ursprunget var rituella ordningar i alla livets skeden. Då får vi gå bortom 2000 f.Kr. och då även relationer mellan länder / stammar sköttes genom ritual. Det utvecklades med människans individualisering till roten "SAM" som liksom RTA tolkas som "fördrag" med alla tänkbara synonymer. Det var människans fördrag sinsemellan, i grupper och med naturen.

Den mosaiska lagen leder till motsatsen en våldsfilosofi som ständigt behöver en fiende. Man vill vara bättre än andra och pekar ut sina fiender som onda. Även Västvärlden försöker övertyga resten av världen att man vet bäst. Det leder ovägerligt till en våldsspiral med begreppens inneboende logik. Det är uppenbart att man inte kan praktisera detta i ett Världssamfund som påstår sig att vilja leva fredligt och håller sig med mänskliga rättigheter

… ty så snart man myntar ett begrepp som "terrorist" har man skapat obalans i samfundet ... och det är ett begrepp som lätt missbrukas utan laglig mekanism. I stället bör våldshandlingar ses som vilka brott som helst. I detta fall är det dock mellanfolkliga handlingar som kräver samverkan. Men man bör inte pruta på rättssamhället principer av den anledning annars rasar hela korthuset.

Man kan inte längre tala om en demokratisk värld eftersom det vore att hyckla och missbruka språket.

Varje generation måste återvinna rättvisan

Ser att man söker liv på andra planeter … hoppas man kan finna mentorer som kan lära oss att inte missbruka och förstöra vår värld … mentorer som kan lära folk att hålla sams genom fördragsamhetens avtal.